Bureau Meeroor

PRAKTIJK VOOR LEVENSLOOPBEGELEIDING, DROOMWERK EN SOCIALE ARCHITECTUUR

MEEROOR - VERANDEREN VOOR ANDEREN

"De weg wijst zich vanzelf als je hem samen gaat"

Meeroor voor wie?
Meeroor biedt een samenhangend pakket van coachings- en ontwikkelingstrajecten voor alle mensen, groepen en organisaties die zoeken naar nieuwe zin en samenhang, in hun eigen leven en in de wereld om hen heen. Meeroor is er dus voor mensen, teams en organisaties met levensvragen, die zich innerlijk willen versterken om zo hun uiterlijke taken en idealen beter te kunnen vervullen. Met andere woorden: Meeroor is er voor mensen die hun levensbestemming willen vinden, die in hun leven zin willen beleven en het leven, van anderen en zichzelf, zin willen geven.

Visie
Het is de visie van Meeroor dat een verandering ten goede in de structuren van de samenleving niet kan en zal plaatsvinden zonder verandering in het innerlijk van de mensen van die samenleving. Of, zoals de Sloveen Miha Pogacnik, leiderschapsdeskundig, het zegt: "Organisations focus on process and technology, but change succeeds only with people and culture". Evenzo kan dat wat eigen is aan het innerlijke en meest wezenlijke van ieder mens niet volledig tot ontplooiing komen als de huidige structuren van de samenleving niet veranderen. Het is de overtuiging van Meeroor dat wanneer mensen meer aandacht geven aan wat individueel bewust en onbewust in hen leeft, ze daarmee niet alleen zelfstandiger maar ook socialer worden. Door aan zichzelf te werken, kan de mens de kracht ontwikkelen daadwerkelijke interesse voor een ander op te brengen. Zelfontwikkeling kan dan samengaan met sociale ontwikkeling. Door op deze wijze vanuit aandacht en interesse onze eigen weg te gaan, werken we mee aan een gezondere en meer duurzame samenleving. Dit inzicht heeft Meeroor tot ideaal gemaakt. Het motto van Meeroor vat dit als volgt samen: Veranderen voor anderen.
Of zoals Gandhi zei: "Be the change you want to see in society".

Missie - samen krachten ontwikkelen
De uit de visie voortvloeiende missie van Meeroor is als volgt samen te vatten: het mogelijk maken en verder bevorderen van de samenwerkingen tussen mensen, die er bewust voor kiezen zowel de fysieke, de psychische als de spirituele krachten van hun persoonlijkheid te willen onderzoeken en ontwikkelen en op die manier, van elkaar lerend en elkaar waarderend, samen aan een betere samenleving willen werken.

Meeroor - what's in a name?

Leren luisteren is wat de samenleving nu nodig heeft. Veel mensen en groepen voelen zich niet gehoord. Veel mensen en groepen weten ook niet hoe ze de ander moeten verstaan. Het wezenlijke wordt daardoor vaak gemist. Op alle fronten in de samenleving speelt dit vraagstuk hoe onszelf en de ander te verstaan. Op nationaal niveau is er de miscommunicatie tussen overheid en burger, op meso-niveau worden we geconfronteerd met de vraagstukken van de pluriforme samenleving, op microniveau zien we dat gewone intermenselijke relaties zwaar onder druk staan. Wat is er nodig om echt te kunnen luisteren, om het verhaal van elkaars leven te kunnen horen? Het gaat erom te horen en om gehoord te worden en zo samen verder in ontwikkeling te komen. Meeroor wil dit proces graag faciliteren door hiervoor nieuwe vormen en rituelen te ontwikkelen en aan te bieden.

Het belang van een nieuwe sociale architectuur
Luisteren doe je niet alleen. Bij Meeroor staat daarom altijd de relatie tussen het individu en de ander, de gemeenschap centraal. Meeroor doet dan ook onderzoek naar de voorwaarden die nodig zijn om te komen tot een sociale architectuur, d.w.z. naar sociale vormen waarin het individu de samenleving kan dienen en de samenleving het individu. Vanuit deze onderzoekservaring inspireert en adviseert Meeroor mensen, gemeenschappen en organisaties die behoefte voelen aan een nieuwe stap in hun ontwikkeling.

Inspiratiebronnen
Een grote bron van inspiratie en inzichten vindt Meeroor in zijn studie antropologie en in de antroposofische mens- en wereldbeschouwing zoals die door Rudolf Steiner en zijn medewerkers is ontwikkeld. Meeroor werkt graag samen met alle wetenschappelijk onderbouwde richtingen en levensbeschouwelijk georiënteerde stromingen, waar dat kan op basis van het ideaal krachten, vormen en producten te ontwikkelen die bijdragen aan gezondmaking en vernieuwing van het individuele en sociale leven van mensen in deze tijd. Grote inspiratiebronnen zijn onder andere het werk van Joseph Campbell, Bernard Lievegoed. Joseph Jaworski en Otto Scharmer.


"Alles begint bij jou en mij" - David Bohm
(Uit 'Synchroniciteit – de innerlijke weg naar Leiderschap' - Joseph Jaworski)